Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv ædelgas som kan give lungekræft.

  • De øverste jordlag i Danmarks undergrund fra istiden, består bl.a. af dele fra svenske og norske bjergarter, der naturligt indeholder radioaktiv uran. Radon (“radondøtre”) henfalder (nedbrydes) af naturlige radioaktive stoffer, som kan findes over alt i jorden under os.
  • Den radioaktive gasart radon findes i indeklimaet i alle hjem/erhverv. Ingen kan blive helt fri for radon, da der også findes lave koncentrationer i udeluften (5-8 Bq/m3).
  • Radon kan hverken ses, lugtes eller smages.
  • Der er et for højt indhold af radon i indeklimaet i 350.000 danske hjem. Dette skyldes kombinationen af geologiske forhold, byggemåde og -brug.
  • Radon i indeklimaet er et overset problem i Danmark.
  • Måleenheden er “Bequerel pr. kubikmeter luft” (Bq/m3), og WHO anbefaler en grænseværdi på 100 Bq/m3.
  • Radon samtidig med tobaksrøg forøger risikoen for lungekræft betydeligt.
  • Passiv tobaksrygning betyder sandsynligvis også en øget risiko.
  • Ofte er det nemt at reducere indholdet af radon i en bolig. Start med en måling.

Radonindtrængning

Ædelgassen radon og nedbrydningsprodukterne af dette (radondøtre) er luftarter og siver op i bygninger. Høje koncentrationer findes i blåler, men også bl.a. i granit. I områder med moræne kan gasserne drive lodret og vandret igennem sprækker i jorden og ind under huset. Om vinteren er der forskel på inde og ude-temperaturen, og der opstår et undertryk i huset på grund af varmeforskellen. Svarende til at en varm skorsten har et godt træk, og en kold skorsten ikke kan trække luft.

Vindtryk har også betydning. Herfra bliver radon suget ind som en del af indeluften på grund af det undertryk der opstår inde i husene når disse bliver opvarmet i fyringssæsonen. Områder med moræneler, smeltevandsgrus og morænesand giver i Danmark mest radon i enfamiliehuse.

hus2Radon siver ind i bygninger og kan øge mængden i indeluften, især hvis der er lavt luftskifte. Vores byggeskik med “tætte huse” og dårlig ventilation med for ringe luftskifte – især om vinteren – bidrager til højere koncentrationer i indeluften. Temperaturforskellen mellem inde- og udeluften skaber et undertryk, som “suger” mere radon op fra jorden og ind i boligen.

Radon kan komme ind i boligen via:

1: Revner i betondækket
2: Utætte samlinger
3: Revner i kældervægge
4: Sprækker mellem fundament og betondæk
5: Utætheder ved rørføringer
6: Letbetonvægge
7: Privat vandboring