Korte svar på vigtige spørgsmål

FAQ ikon

Radon

Hvad er radon?

Radon er et grundstof, der tilhører gruppen ædelgasser. Den er et henfaldsprodukt og dannes naturligt landet over i større eller mindre mængder afhængigt af undergrunden. Radon 222 er den type, der er skadelig for mennesker.

Det naturlige indhold af radon i fri luft som ligger på ca. 5 Bq/m3 (bequerel pr. kubikmeter). Den kan udgøre et problem, når den ophobes til høje koncentrationer i boligen. Problemet opstår når huset har et utæt terrændæk som giver radonen mulighed for at sive op og ophobe sig i rummene.

Hvor farligt er radon?

Radon 222 er farlig for mennesker, da det udsender alfastråling når det henfalder. Alfastråling er den svageste form for radioaktive stråler. De har kun en rækkevidde på 1-2 cm og kan stoppes af selv et stykke papir. Huden stopper også alfastråling.

Men hvis Radon 222 indåndes og henfalder i lungerne, kan det gå igennem lungevævet og alfastrålingen kan fremprovokere celleforandringer i lungerne, der kan føre til lungekræft.

Det er estimeret det kræver 10-40 års påvirkning af høje koncentrationer at udvikle lungekræft. I kombination med rygning eller en dagligdag i forurenet luft øges risikoen. I takt med den stigende levealder, og i kombination med flere og nye former for forurening, stråling og andre kræftfremkaldende effekter, bør du sørge for et sundt hjemmeklima.

Hvis du vælger at udnytte kælderen til børne- eller teenageværelse, bør du i respekt for sit barn måle for fugt, skimmel og radon. Det er en rigtig dårlig start på livet at opholde sig de første 20 år i en radonfyldt kælder.

Kortere besøg i en bolig med højt niveau af radon har ikke betydning.

Sundhedsstyrelsen estimerede i 2016 at radon forårsager 300 dødsfald årligt i Danmark. Til sammenligning døde 199 personer i trafikken I Danmark i hele 2019 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/trafikulykker/faerdselsuheld.

Hvorfor er radon farligt?

Radon 222 er farlig for mennesker, da det udsender alfastråling når det henfalder. Alfastråling er den svageste form for radioaktive stråler. De har kun en rækkevidde på 1-2 cm og kan stoppes af selv et stykke papir. Huden stopper også alfastråling.

Men hvis Radon 222 indåndes og henfalder i lungerne, kan det gå igennem lungevævet og alfastrålingen kan fremprovokere celleforandringer i lungerne, der kan føre til lungekræft.

Det er estimeret det kræver 10-40 års påvirkning af høje koncentrationer at udvikle lungekræft. I kombination med rygning og høj luftfugtighed øges risikoen. I takt med den stigende levealder, og i kombination med flere og nye former for forurening, stråling og andre kræftfremkaldende effekter, bør du sørge for et sundt hjemmeklima.

Hvis du vælger at udnytte kælderen til børne- eller teenageværelse, bør du måle for fugt, skimmel og radon. Det er en rigtig dårlig start på livet at opholde sig de første 20 år i en radonfyldt kælder.

Kortere besøg i en bolig med højt niveau af radon har ikke betydning.

Sundhedsstyrelsen estimerede i 2016 at radon forårsager 300 dødsfald årligt i Danmark. Til sammenligning døde 199 personer i trafikken I Danmark i hele 2019*

*https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/trafikulykker/faerdselsuheld.

Er der kun radon i kælderen?

Nej. Radon kan findes på alle etager i din bolig – det er ikke kun et problem i kælderen.

I et hjem med kælder kan det nemt sive derfra og op opholdsrummene igennem huller og hulrum i konstruktionerne. Har huset ingen kælder, vil radon have endnu lettere adgang til at sive direkte fra jorden, op gennem terrændækket og ind i opholds- og soverum.

Findes der lovgivning og grænseværdier for radon?
  • I 1998 kom der krav i Bygningsreglementet om, at nybyggeri skal radonsikres.
  • Siden 2010 har det for nybyggeri været præciseret, at kravet om radonsikring betyder, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet.
  • I 2018 blev det yderligere præciseret, at det er estimerede årsmiddelværdi, som ikke må overstige 100 Bq/m3.

Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri og ved væsentlige ombygninger og skal være opretholdt i hele bygningens levetid. Det vil sige, at når huset bliver opført skal det overholde gældende bygningsreglement. Hvis der senere kommer stramninger i reglementet er boligen stadig lovlig, så længe den ikke bliver væsentligt ombygget.

Hvor normalt er det at have for højt radonniveau hjemmet?

Ca. 30 % af enfamiliehuse har en koncentration der overstiger 100 bq/m3, hvilket er det maksimale niveau der må være i boliger opført efter 2010.

Det vurderes derudover at 5 % af enfamiliehusene har en radonkoncentration over 200 bq/m3.
Det svarer til 65.000 huse.

Er der lige meget radon i jorden alle steder i Danmark?

Nej. Områder med klippegrund har typisk de største forekomster. Radon dannes naturligt landet over i større eller mindre mængder afhængigt af undergrunden.

Hvordan måler man radon, og kan jeg selv gøre det?

Ja, det er relativt simpelt at lave en måling. Dosimeteret, du modtager, skal blot lægges i det rum man vil måle og efterfølgende sendes i den medfølgende retur kuvert.

Hvis du skal bruge målingen til en interesseret køber af din bolig eller i forbindelse med kontrol af byggeriet af din bolig, skal målingen være udført i overensstemmelse med vejledningerne fra Statens Byggeforskningsinstitut. Det kræver, at der er sat det rigtige antal målere de rigtige steder, for at få en korrekt årsmiddelværdi måling for hele boligen.

Vi vedlægger altid en udførlig vejledning til en korrekt måling med vores dosimetre, der i samarbejde med vores hjemmeside kan vejlede dig igennem hele processen. Skulle der alligevel opstå spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os for et uddybende svar. 

Hvor mange målere skal jeg bruge?

Hovedreglen er, at bruge én radonmåler for hvert opholdsrum i den nederste, beboede etage og supplere med én radonmåler på hver øvrig etage.

Har man mere end fire opholdsrum i nederste plan, kan man supplere med én enkelt måler for hvert tredje rum derudover.

Eksempel 1 – Kælder: tre soveværelser. Stueetage: én stue og ét kontor. 1. sal:  ét soveværelse på 1. sal.
Du skal bruge ialt fem radonmålere – tre til kælderen, én til stueetagen og én til 1. sal.

Eksempel 2 – Kælder: to opbevaringsrum og et fyrrum. Stueetage: én stue, ét kontor, ét soveværelse.
Du skal bruge ialt tre radonmålere – en til hvert opholdsrum i stueetagen.

Radon i kælderen:
En kælder kan i nogle tilfælde fungere som en bufferzone og reducere opsivning i boligen. Hvis du har opholdsrum i kælderen, bør du opfatte den som den nederste, beboede etage. Det vil give det bedste beslutningsgrundlag at måle i kælderen uanset om kælderen er godkendt til beboelse eller ej.

Radon i køkkenet:
Som udgangspunkt skal du tage afsæt i, hvor meget I opholder jer i køkkenet. Til trods for, at der oftest er et større luftskifte i køkkenet end i husets øvrige rum, kan radonniveauet stadigvæk være højt her.

Download vores pdf for at se mere

Min kælder er ikke godkendt til beboelse / opholdsrum. Skal jeg måle i den alligevel?

Vi støder ofte på boligejere, der har valgt at tage kælderen i brug til soveværelse eller børneværelser, selvom kælderen ikke er godkendt til beboelse.

Hvis du vælger at udnytte en ikke godkendt kælder til beboelse, er det vores klare anbefaling, at du måler for radon, fugt og skimmel.

Det er ikke et krav i de officielle vejledninger at måle i en kælder, der ikke er godkendt til beboelse. Men i sundhedens tjeneste, ser vi, at det er det eneste ansvarlige at få foretaget en retvisende måling før yderligere brug.

Er det lige meget hvornår på året jeg måler?

Nej. Målinger skal foretages i fyringssæsonen som strækker sig fra 1. oktober til 30. april, da radonniveauet altid vil være størst i denne periode. Dette skyldes temperatur- og trykforskellen mellem inde og ude, samt at man oftest lufter mindre ud i vinterhalvåret.

Hvis du ønsker en måling uden for fyringssæsonen vil det være en god ide at indgå i dialog med en af vores rådgivere, men det anbefales ikke at måle uden for fyringssæsonen.

Er der kun radon i kælderen?

Nej. Radon kan findes på alle etager i din bolig – det er ikke kun et problem i kælderen.

I et hjem med kælder kan det nemt sive derfra og op opholdsrummene igennem huller og hulrum i konstruktionerne.

I et etplanshus uden kælder, vil radon have endnu lettere adgang til at sive direkte fra jorden, op gennem terrændækket og ind i opholds- og soverum.

Hvordan laver man radon sikring?

Radonniveauet kan sænkes til et acceptabelt niveau med tre forskellige metoder. De kan benyttes i kombination eller enkeltvis. Det er ikke altid husets konstruktioner tillader alle tre metoder, så det er vigtigt at vælge den rette løsning set i forhold til det enkelte hus.

Metode 1: Radonsug
Ra
donsug bliver lagt ind under huset og opsamler radon, så det ikke presser sig op i boligen, men lukkes ud i fri luft.

Radonsuget er helt simpelt en samling af rør der er ført under huset i det kapilarbrydende lag. Rørene er fordelt så de dækker hele arealet mod jord. Her sænker rørene det overtryk der er mod boligen. Derved har radongassen nemmere ved at arbejde sig igennem rørene til en udluftning i det fri, end igennem terrændækket og ind i boligen. Det laves i to versioner: en passiv eller en aktiv.

  • Den passive version er kun rørene men ingen motor. Det er en god ide at starte her hvis man er i tvivl om hvor stort problem radon er, eller som en foranstaltning ved nybyggeri
  • Den aktive version er forsynet med en motor der hjælper med at suge gassen væk. Der kan altid eftermonteres en motor, så et passivt sug kan nemt opgraderes til et aktivt, hvis man vurderer det er nødvendigt

Det er mere og mere almindeligt, at nye huse opføres med et passivt sug. Hvis der senere måles for meget radon, kan man opgradere til aktivt sug med motor. Det eneste minus ved motoren er meromkostningen ved etablering og den løbende vedligeholdelse.

Metode 2: Tætning
Tætning kan både være med en form for membran (Radonspærre) eller generel tætning af bygningsdele. Tætning er den løsning der oftest bliver brugt i eksisterende boliger. 
Tætning kan både være i gulvet, der er mod jord, men kan også ske ved at isolere etageadskillelsen mod en kælder der ikke har opholdsrum. Man kan også tætne omkring rørgennemførelser, der går mellem etager eller i gulvet mod jord. Alle lag tæller; hvis du for eksempel lægger klinker i din kælder, vil afretningslag, fugtmembran, fliseklæb og klinker alle fungere som radonspærre.

Tætning er ofte en fordel i kombination med mekanisk ventilation. En løsning udelukkende med ventilation kan risikere at øge radonniveauet, ved at suge mere radon op igennem et utæt terrændæk (se Metode 3: Ventilation).

Metode 3: Ventilation
Ventilation er en løsning, der sjældent kan stå alene. Men i kombination med tætning af bygningsdele der lader radon sive ind i boligen, kan ventilation være en rigtig effektiv måde at få et sundt indeklima. 
Ventilation kan hjælpe til at minimere opsivende radon, og reducere fugt, skimmel, forurening og pollen. Desværre kan det blive en dyr løsning, hvis man vælger et ventilationsanlæg der skal fungere i hele boligen.

Det er vigtigt at en ventilationsløsning bliver balanceret, så der suges samme mængde luft ind som der lukkes ud. Hvis der dannes undertryk i rummet, kan resultatet blive, at radon aktivt suges ind. På samme måde kan en forkert dimensioneret eller forkert placeret ventilation resultere i fugt i konstruktionerne og/eller en kold bolig.

Findes radon kun i luften?

Nej. Radon findes også i jord og vand.

En jordprøve er relevant hvis du vil have en ide om radonindholdet på din grund, før du bygger. Et højt niveau skal ikke afskrække dig, da det er relativt nemt at sikre et nyt hus for radon.

Radon kan også findes i drikkevand. Det er kun et problem, hvis du henter drikkevand fra din egen brønd. Der er ikke problemer med radon i drikkevand fra danske vandværker.

Blåbeton – en kilde til radon

Blåbeton har fået sit fantasifulde navn, da det skulle have et blåligt skær. Man har igennem historien brugt restmaterialer fra miner til produktion af byggematerialer. Uheldigvis er der også brugt materialer fra uranminer – blandt andet til produktion af letbeton elementer i Sverige i perioden 1929 til 1975. Man formoder, at de også er blevet anvendt i Danmark. Der er dog aldrig konstateret blåbeton i en dansk bolig.

Disse elementer er meget radioaktive og huse, der helt eller delvist har vægge af dem, vil slå voldsomt ud ved en radonmåling. En radonmåling udføres ved at måle radioaktive partikler i luften.

Hvis du har mistanke om der er brugt blåbeton i dit hjem anbefaler vi at få foretaget en måling af både radioaktivitet og radon.

Kan jeg bruge ”håndværkerfradraget” til radonsikring af mit hus?

Check aktuelle regler. Hidtil har det været sådan, at der har været lidt at hente i fradraget, hvis man er så uheldig at have målt forhøjet værdier. Håndværkerfradraget er på 12.500,00 kr. pr person (2020 tal), for arbejdsløn til udvalgte håndværkerydelser.

I relation til radonsikring er følgende godkendte håndværkerydelser:

  • Etablering af radonsug.
  • Tætning af revner og radonmembran/spærre*.
  • Epoxymaling*.

Bemærk at det kun er selve tætningen eller suget der er fradragsberettiget. Slidlaget (trægulv/fliser/etc.) er ikke en del af fradraget.

*Disse skal være radonrelateret og dokumenteres af et professionelt firma.

Registrering af radonmåling og resultater

Hvordan ser jeg mine resultater?

Du modtager mail med en pdf, når dine resultater er klar og du kan også finde dem på din online brugerprofil på MineSider. 

Jeg har glemt min adgangskode, hvad gør jeg?

Tryk på knappen på MineSider login-siden, der hedder ”glemt dit password? ”

Hvis du stadigvæk har problemer med at komme ind, sender du os en mail, så vi kan hjælpe.

Jeg har ikke modtaget en mail med mine resultater, hvor er de?

Det sker desværre, at mails der indeholder links, havner i spamfilteret, så det er en god idé, at starte med at kigge der. Du kan også logge ind of tjekke på MineSider. Hvis du stadigvæk ikke kan finde mailen, skal du skrive til os, så hjælper vi dig derfra.

Bemærk, der er en svartid på 4-6 uger, fra du returnerer radonmålerne, til dine resultater er klar.

Hvorfor står der ”minimum 62 dage” nogle steder og 60 dage andre steder?

Vi har besluttet at anbefale en måleperiode på 62 dage. Dette er for at tage hensyn til opsætnings- og nedtagningsdagen, der ikke er hele dage, så vi sikre, at måleperioden overstiger 60 dage.

Kan jeg gemme radonmålerne til næste måned eller næste fyringssæson?

Ja – men du skal være opmærksom på 2 vigtige ting:

  1. Emballagen skal være uåbnet og intakt.
  2. Du kan kun gemme radonmålerne til den næste fyringssæson så længe de ikke overskrider sidste salgs dato angivet på dem. Ved længere opbevaring kan vi ikke garantere resultaterne.
Jeg glemte at tage målerne ned efter 62 dage. Hvad gør jeg?

Det er helt i orden at måle i mere end 62 dage, så længe det er indenfor fyringssæsonen fra d. 1. oktober til d. 30 april.

Uanset hvor længe du foretager radonmålingen, er det vigtigt, at start- og slutdatoen bliver registreret på din bruger online.

Korttidsmåling/Kan jeg måle i mindre end 62 dage?

Det anbefales ikke at måle i mindre end 62 dage, men hvis du kun har tid til en korttidsmåling, eller bliver forhindret i at fortsætte målingen, kan du afslutte den tidligere.

Men bemærk, at jo længere tid man måler, jo mere retvisende er målingen så længe det er indenfor fyringssæsonen, og vejret er koldt nok.

Uanset hvor længe du foretager radonmålingen, er det vigtigt, at start- og slutdatoen bliver registreret på din bruger online.